+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:12:25 | 3 months ago

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารพัฒนบริหารศาสตร์”  โดยบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์จะได้ค่าตอบแทนบทความละ 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 3)
Share: