+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา


Image Description

By Administrator

2021-08-16 14:00:46 | 10 months ago
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ตามรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุน รายละเอียดดังนี้
1. กรณีมารายงานตัวด้วยตนเอง ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด มาดำเนินการรายงานยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุนที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
2. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินที่ตรงตามชื่อทุนที่นักศึกษาได้รับและพิมพ์เอกสารดังกล่าวจำนวน 2 ชุดและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด โดยนักศึกษาจะต้องกรอกชื่อที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งลงนามในช่องผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงวันที่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ชุด โดยให้นักศึกษาส่งใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์Share:

ประกาศคณะรัฐศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2564.pdf


Size: 163.81 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 9.pdf


Size: 65.95 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 8.pdf


Size: 68.05 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 7.pdf


Size: 67.44 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 6.pdf


Size: 68.38 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 5.pdf


Size: 67.44 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 4.pdf


Size: 68.15 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 3.pdf


Size: 67.22 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 2.pdf


Size: 65.29 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา-ลำดับที่ 1.pdf


Size: 66.68 kB

ดาวน์โหลด