+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564


Image Description

By Administrator

2021-10-18 13:38:01 | 8 months ago

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุน รายละเอียดดังนี้
1. กรณีมารายงานตัวด้วยตนเอง ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด มาดำเนินการรายงานยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุนที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
2. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและพิมพ์เอกสารดังกล่าวจำนวน 2 ชุด โดยนักศึกษาจะต้องกรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งลงนามในช่องผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงวันที่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ชุด และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด โดยให้นักศึกษาส่งใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษามายังทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
Share:

ประกาศผลการพิจารณาทุนช่วยงานอาจารย์และสำนักงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564.pdf


Size: 242.09 kB

ดาวน์โหลด