+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


Image Description

By Administrator

2021-11-30 11:13:27 | 6 months ago
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุน รายละเอียดดังนี้

1. กรณีมารายงานตัวด้วยตนเอง ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด มาดำเนินการรายงานยืนยันการรับทุนและทำหลักฐานการรับทุนที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
2. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและพิมพ์เอกสารดังกล่าวจำนวน 2 ชุด โดยนักศึกษาจะต้องกรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งลงนามในช่องผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงวันที่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ชุด และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษาจำนวน 1 ชุด โดยให้นักศึกษาส่งใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษามายังทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์Share:

ประกาศทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 2.2564.pdf


Size: 91.99 kB

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน 2.2564 1.pdf


Size: 67.38 kB

ดาวน์โหลด