กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

ประธานกรรมการอำนวยการ vphr@cmu.ac.th

Image Description
Image description

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

cn4474@hotmail.com
Image description

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

nontigorn@yahoo.com
Image description

คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

phuketsouthern@gmail.com
Image description

คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

pongdejs@gmail.com
Image description

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

เลขานุการ

pailin.phu@cmu.ac.th