งานยุทธศาสตร์และแผน

Strategy & Plan Department

งานยุทธศาสตร์และแผน

Image description

ไกรพล ปัญญาสุ

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน


  • kraipol.p@cmu.ac.th
  • +66 5394 2957
Image description

วีรภัทร์ หาญสุข

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร


  • veeraphat.han@cmu.ac.th
  • +66 5394 2957
Image description

สุภีฤทัย บัวแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยวิเทศสัมพันธ์


  • supheerutai.b@cmu.ac.th
  • +66 5394 2958
Image description

สารัตถ์ ขัตติยะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


  • sarat.khattiya@cmu.ac.th
  • +66 5394 2959