+66 0539 42960
+66 0539 42988

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

STAFF PROFILE INFORMATION

อ. พินสุดา วงศ์อนันต์
PINSUDA WONGANAN

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

 • 053-942999 ต่อ 105
 • pinsuda.w@cmu.ac.th, pinsuda_w@hotmail.com
 • Homepage

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ
 • การกระจายอำนาจ
 • การเมืองและการบริหารท้องถิ่น
 • การเมืองและเพศสภาวะ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท

  2554
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)

 • ปริญญาโท

  2553
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

 • ปริญญาตรี

  2550
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

ผลงานตีพิมพ์

 • “การวางเครือข่ายทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง: การสำรวจเบื้องต้น”
  2561

  อโณทัย วัฒนาพรและพินสุดา วงศ์อนันต์.(2561). “การวางเครือข่ายทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง: การสำรวจเบื้องต้น” ใน วารสารสถาบันพระปกเกล้า TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น.73-95)

 • “ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
  2560

  พินสุดา วงศ์อนันต์.(2560). “ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ใน รภัทรา หิรัญรังสิต อ่านเอาเรื่อง....เนื่องด้วยท้องถิ่น เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (น.53-64)

 • “การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร”
  2560

  อโณทัย วัฒนาพรและพินสุดา วงศ์อนันต์. (2560). “การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร” ใน วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 15 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ASEAN Citation Index (ACI) (น.25-56)

 • “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร”
  2560

  อโณทัย วัฒนาพรและพินสุดา วงศ์อนันต์. (2560). “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร” ใน การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. (น.186-188). (Proceeding)

 • “การเตรียมพลเมืองไทยในบริบทสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย”
  2560

  พินสุดา วงศ์อนันต์และอโณทัย วัฒนาพร. (2560). “การเตรียมพลเมืองไทยในบริบทสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย” ใน บทความแนวปฏิบัติที่ดีการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยปี 2558-2559 (น.18-22). (Proceeding)

 • “ประชาธิปไตยรูปแบบเลือกตั้งฉบับกัมพูชา: ความเกี่ยวโยงการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ”
  2557

  พินสุดา วงศ์อนันต์.(2557). “ประชาธิปไตยรูปแบบเลือกตั้งฉบับกัมพูชา: ความเกี่ยวโยงการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “รัฐศาสตร์ฯ มช 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม” เชียงใหม่: ม.ป.พ. (น.373-390) (Proceeding)

 • “บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยโครงสร้างอำนาจชุมชนกับรัฐท้องถิ่น: ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย”
  2553

  พินสุดา วงศ์อนันต์.(2553). “บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยโครงสร้างอำนาจชุมชนกับรัฐท้องถิ่น: ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย” ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 (น.2145-2163) (Proceeding)

 • “การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ: ว่าด้วยการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ”
  2552

  พินสุดา วงศ์อนันต์.(2552). “การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ: ว่าด้วยการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ” ในการประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 (น.324-333) (Proceeding)

 • “The Analysis of Educational Policy on Sub District Administration: A Case Study of Lord Mayors’ Decision-Making, Chiang Mai, Thailand”
  2017

  Wonganan, P. & Leucha, L. (2017). “The Analysis of Educational Policy on Sub District Administration: A Case Study of Lord Mayors’ Decision-Making, Chiang Mai, Thailand” in International Symposium on Social Science and Management (pp.523-533). (Proceeding)

 • “The Political Structure and Decentralization of the Kingdom of Cambodia”
  2015

  Wonganan, P. (2015). “The Political Structure and Decentralization of the Kingdom of Cambodia” in International Workshop on “GMS-ASEAN Community and Beyond” (pp.259-271). Chiang Mai: Greater Mekong Sub region Studies (GMSS) Faculty of Political Science and Public Administration Chiang Mai University.

งานวิจัย

 • ความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อการเป็นพลเมือง (Citizenship) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2561

  ชนินทร เพ็ญสูตร, ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์,พินสุดา วงศ์อนันต์,มานิตา หนูสวัสดิ์ และ เรวัตร วงศ์เดอรี. (2561). ความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อการเป็นพลเมือง (Citizenship) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ระหว่างดำเนินการ)

 • ทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (รายงานการวิจัย)
  2559

  ชาติชาย ณ เชียงใหม่, ณรงค์ สินสวัสดิ์, โกสุมภ์ สายจันทร์, สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, ไพรัช ตระการศิรินนท์, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, ปรีชา เจ็งเจริญ, มาลินี คุ้มสุภา, อุดมโชค อาษาวิมลกิจ, วรพงษ์ ตระการศิรินนท์, นรุตม์ เจริญศรี และพินสุดา วงศ์อนันต์. (2559). ทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (รายงานการวิจัย). ภายใต้โครงการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (น.1-143)

 • การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร
  2559

  อโณทัย วัฒนาพรและพินสุดา วงศ์อนันต์ (2559).การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร (รายงานการวิจัย). ภายใต้โครงการวิจัยเร่งด่วน ในหัวข้อ “การสนับสนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไทย. (น.1-125)

 • การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาด้านการอนุบาลเด็กเล็กของเทศบาลตำบล เขตจังหวัดเชียงใหม่: การศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพงและเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานการวิจัย)
  2559

  พินสุดา วงศ์อนันต์และลักขณา ฤาชา. (2559).การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาด้านการอนุบาลเด็กเล็กของเทศบาลตำบล เขตจังหวัดเชียงใหม่: การศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพงและเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานการวิจัย).ภายใต้โครงการ “นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นใหม่” ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. (น.1-102)

 • ระบอบการปกครองท้องถิ่นของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (รายงานการวิจัย)
  2556

  พินสุดา วงศ์อนันต์. (2556).ระบอบการปกครองท้องถิ่นของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (รายงานการวิจัย). ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. (น.1-121)

หนังสือ

 • ระบอบการปกครองท้องถิ่นของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
  2556

  พินสุดา วงศ์อนันต์. (2556).ระบอบการปกครองท้องถิ่นของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา.กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า