+66 0539 42960
+66 0539 42988

กิจกรรม Knowledge learning & Skill Developing ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การรับรองอาคันตุกะ : การต้อนรับและการบริการ”

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Image Description

By Administrator

2022-02-24 14:01:42 | 4 months ago

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หน่วยบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Knowledge learning & Skill Developing ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ สังกัดภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การรับรองอาคันตุกะ : การต้อนรับและการบริการ” แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ
Share:

Image description

IMG02.JPG

818.28 kB

Image description

IMG03.JPG

740.66 kB

Image description

IMG04.JPG

775.52 kB

Image description

IMG05.JPG

777.38 kB

Image description

IMG06.JPG

970.32 kB

Image description

IMG07.JPG

953.71 kB

Image description

IMG08.JPG

868.94 kB

Image description

IMG09.JPG

942.34 kB

Image description

IMG10.JPG

750.30 kB

Image description

IMG11.JPG

868.26 kB

Image description

IMG12.JPG

681.57 kB

Image description

IMG13.JPG

741.66 kB

Image description

IMG14.JPG

796.02 kB

Image description

IMG15.JPG

0.97 MB