+66 0539 42960
+66 0539 42988

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564

Image Description

By Administrator

2022-04-01 14:01:56 | 2 months ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร "Global Citizenship" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต ของคณะรัฐศาสตร์ฯ ตลอดจนเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจเฉพาะทางอีกด้วย โดยมี ศึกษานิเทศก์ เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้อง MRW Meeting Room อาคาร MRW Sport Club โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ “การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง/ตื่นรู้ (Active Citizen)” และได้เก็บสะสมหน่วยกิตกระบวนวิชาไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) อีกด้วยShare:

Image description

POL00029.JPG

1.70 MB

Image description

POL00037.JPG

1.72 MB

Image description

POL00045.JPG

1.85 MB

Image description

POL00068.JPG

1.75 MB

Image description

POL00073.JPG

1.85 MB

Image description

POL00079.JPG

1.90 MB

Image description

POL00097.JPG

1.61 MB

Image description

POL00119.JPG

1.32 MB

Image description

POL00125.JPG

1.84 MB