+66 0539 42960
+66 0539 42988

การให้การต้อนรับ Regional Public Engagement Specialist จาก American Spaces

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-04-19 11:24:44 | 2 months ago

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Ms. Donna Wiss ตำแหน่ง Regional Public Engagement Specialist จาก American Spaces และ คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ตำแหน่ง Public Affairs Assistant จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงานของ American Corner Chiang Mai เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ American Corner Chiang Mai คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Share:

Image description

IMG01.JPG

597.72 kB

Image description

IMG02.JPG

579.82 kB

Image description

IMG03.JPG

538.90 kB

Image description

IMG04.JPG

718.32 kB