+66 0539 42960
+66 0539 42988

การอบรมเชิงปฏิบัติการ American Corners Air Quality Learning Empowerment 2022

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-04-27 16:02:13 | 1 month ago

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) 2022 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องสืบค้นสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ACAQLE เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner Chiang Mai) กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษทางอากาศให้แก่นักศึกษาและเยาวชน ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง โครงการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Share:

Image description

POL00017.JPG

1.40 MB

Image description

POL00017.JPG

1.40 MB

Image description

POL00040.JPG

1.44 MB

Image description

POL00051.JPG

1.51 MB

Image description

POL00075.JPG

1.56 MB

Image description

POL00093.JPG

1.35 MB

Image description

POL00123.JPG

1.95 MB