+66 0539 42960
+66 0539 42988

บุคลากรสายสนับสนุนวิชกาารเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-27 09:33:18 | 4 weeks ago
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  โดยมีอาจารย์ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ และ
ทีมงาน TLIC ได้นำเสนอบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ

หัวข้อในการบรรยาย
- แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ให้บริการในปัจจุบัน
- การจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ [Course Portal]
 การจัดการเรียนออนไลน์ LMS [Canvas, Moodle]
- การจัดการสอบออนไลน์ [Exam Manager]
- ระบบตัดเกรด [CMU Grade]
- แนะนำแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- TLIC Booking [Zoom, Consult, Ez Studio]
- ระบบที่จะเปิดให้บริการในอนาคต [OBE, ADO]

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ E-learning
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปี 2565  ณ ห้อง Ez Active Classroom ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาShare:

Image description

IMG01.JPG

1.56 MB

Image description

IMG02.JPG

1.52 MB

Image description

IMG03.JPG

1.67 MB

Image description

IMG04.JPG

1.45 MB

Image description

IMG05.JPG

1.34 MB

Image description

IMG06.JPG

1.36 MB

Image description

IMG07.JPG

1.43 MB

Image description

IMG08.JPG

1.48 MB

Image description

IMG09.JPG

1.52 MB

Image description

IMG10.JPG

1.50 MB

Image description

IMG11.JPG

1.43 MB

Image description

IMG12.JPG

1.42 MB

Image description

IMG13.JPG

1.48 MB

Image description

IMG14.JPG

1.56 MB

Image description

IMG15.JPG

1.55 MB

Image description

IMG16.JPG

1.32 MB

Image description

IMG17.JPG

1.46 MB

Image description

IMG18.JPG

1.44 MB

Image description

IMG19.JPG

1.57 MB

Image description

IMG20.JPG

1.87 MB

Image description

IMG21.JPG

1.80 MB

Image description

IMG22.JPG

2.23 MB