ผู้บริหารคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ pailin.phu@cmu.ac.th

Image Description
Image description

ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

alongkorn.k@cmu.ac.th
Image description

ผศ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

chanintorn.p@cmu.ac.th
Image description

ผศ.ดร. นรุตม์ เจริญศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

narut.c@cmu.ac.th
Image description

อ.ดร. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์

nattapon.t@cmu.ac.th
Image description

อ.ดร. ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านวิเทศสัมพันธ์

sasipatch.c@cmu.ac.th
Image description

ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

malinee.k@cmu.ac.th
Image description

ผศ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

udomchoke.a@cmu.ac.th
Image description

ผศ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ

หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

wannapa.l@cmu.ac.th
Image description

ปวีณา ธูปทอง

เลขานุการคณะ

paweena.t@cmu.ac.th