งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Academic Department

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Image description

สุนทรี โตวัฒน์นิมิต

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


 • sunthari.t@cmu.ac.th
 • +66 5394 2982
Image description

นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • napaporn.ph@cmu.ac.th
 • +66 5394 2961
Image description

เกตุดาว หลงลืม

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


 • ketdao.l@cmu.ac.th
 • +66 5394 2964
Image description

รุ่งทิวา ปาลี

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • rungtiwa.p@cmu.ac.th
 • +66 5394 1851
Image description

พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • pornchanok.s@cmu.ac.th
 • +66 5394 2987
Image description

วริชา สร้อยสวิง

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • waricha.s@cmu.ac.th
 • +66 5394 2964
Image description

ภูษณิศา สายคำ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • phusanisa.sai@cmu.ac.th
 • +66 5394 2984
Image description

อัญชลีภรณ์ สุขป้อ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • anchaleeporn.sook@cmu.ac.th
 • +66 5394 2953
Image description

กฤษดา ไชยวาปิน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • -
 • +66 5394 2983
Image description

นนทนันท์ พลภัทรพิจารณ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการการศึกษา


 • -
 • -