งานบริหารงานทั่วไป

Administrative Department

งานบริหารงานทั่วไป

Image description

สาริกา ชมชวน

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


 • sarika.c@cmu.ac.th
 • +66 5394 2962
Image description

สิรินภัทร สมพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล


 • ketsinee.s@cmu.ac.th
 • +66 5394 2960
Image description

กชกร โสมพัฒนะพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล


 • kotchakorn.so@cmu.ac.th
 • +66 5394 2951
Image description

รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารทั่วไป


 • ratchaneewan.p@cmu.ac.th
 • +66 5394 2963
Image description

ลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ

นักการเงินและบัญชี

หน่วยคลังและพัสดุ


 • laddaporn.y@cmu.ac.th
 • +66 5394 2961
Image description

ณัฏฐพัทร ศรีรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยคลังและพัสดุ


 • wipawee.s@cmu.ac.th
 • +66 5394 2956
Image description

กนกวรรณ อุ่นนันกาศ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยคลังและพัสดุ


 • kanokwan.pribwai@cmu.ac.th
 • +66 5394 2956
Image description

จิราพร ต๊ะเสน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยคลังและพัสดุ


 • jiraporn.ta@cmu.ac.th
 • +66 5394 2956
Image description

ธีราภัณฑ์ ยะโสภา

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 • thiraphan.y@cmu.ac.th
 • +66 5394 2965
Image description

ชัยตรี ศรีใจ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 • chaitri.s@cmu.ac.th
 • +66 5394 2959
Image description

ชนะชล ทรฤทธิ์

พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 • chanachon.th@cmu.ac.th
 • +66 5394 2965
Image description

ธนภัทร ปัญญาวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 • thanapat.p@cmu.ac.th
 • +66 5394 2959