งานยุทธศาสตร์และแผน

Strategy & Plan Department

งานยุทธศาสตร์และแผน

Image description

ไกรพล ปัญญาสุ

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน


 • kraipol.p@cmu.ac.th
 • +66 5394 2957
Image description

วีรภัทร์ หาญสุข

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร


 • veeraphat.han@cmu.ac.th
 • +66 5394 2957
Image description

สุภีฤทัย บัวแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยวิเทศสัมพันธ์


 • supheerutai.b@cmu.ac.th
 • +66 5394 2958
Image description

โศศิษฐา ศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


 • -
 • -
Image description

สารัตถ์ ขัตติยะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


 • sarat.khattiya@cmu.ac.th
 • +66 5394 2959
Image description

กัณญชิตา วางโต

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์


 • kanyachita.w@cmu.ac.th
 • -
Image description

พิชชารีย์ ลิ่วเกียรติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์


 • pitcharee.l@cmu.ac.th
 • -