สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Politics and Government

School of Politics and Government

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Image Description

ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง


ประวัติโดยย่อ
 • malinee.k@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pailin.phu@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ. ราม โชติคุต

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • ram.joti@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร.อาดีลัน อุสมา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • adilan.u@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • nattapon.t@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • -
 • -
Image description

ผศ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • chanintorn.p@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • panuwat.p@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ. มานิตา หนูสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • manita.n@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. สุพิชฌาย์ ปัญญา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • supitcha.pu@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ. พินสุดา วงศ์อนันต์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pinsuda.w@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. วันพัฒน์ ยังมีวิทยา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • wanpat.young@cmu.ac.th
 • -
Image description

ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


ประวัติโดยย่อ
 • 004649@chiangmai.ac.th
 • -