สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Image description

ผศ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ

หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ


ประวัติโดยย่อ
 • wannapa.l@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. นรุตม์ เจริญศรี

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • narut.c@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. อัจฉรา บรรจงประเสริฐ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • achara.b@cmu.ac.th
 • -
Image description

Asst.Prof.Dr. Lee Kian Cheng

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • kiancheng.lee@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pichaarpa.p@cmu.ac.th
 • -
Image description

รศ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • paruedee.ngui@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • kanyanattha.i@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • benjamas.n@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. ปราน จินตะเวช

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pran.jin@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. กมลพร กัญชนะ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • kamonphorn.k@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ. อัจฉรียา สายศิลป์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • atchareeya.s@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. ศิรดา เขมานิฏฐาไท

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • sirada.khe@cmu.ac.th
 • -
Image description

Dr. Matthew Robson

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • matthew.r@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. นฤมิต หิญชีระนันทน์

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


ประวัติโดยย่อ
 • narumit.hinshiranan@cmu.ac.th
 • -