สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Political Science and Public Administration

School of Political Science and Public Administration

Image description

ผศ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ประวัติโดยย่อ
 • udomchoke.a@cmu.ac.th
 • -
Image description

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • thanyawat.r@cmu.ac.th
 • 0-5394-3553 ต่อ 110 / 42963
Image description

ผศ.ดร. พนม กุณาวงค์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • panom.gunawong@cmu.ac.th
 • 0-5394-2999 ต่อ 121
Image description

ผศ.ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • worrapong.t@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • patamawadee.j@cmu.ac.th
 • +66 (0)53 942 999 ext.103
Image description

ผศ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • raweewan.patsamarn@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pojjana.p@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • alongkorn.k@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • pikul.i@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. ไกรวุฒิ ใจคำปัน

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • kraiwuth.j@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ. นัทธพงศ์ ปกีรณัม

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • natthapong.pak@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • sasipatch.c@cmu.ac.th
 • -
Image description

อ.ดร. อรชร แซ่จาง

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • orachorn.s@cmu.ac.th
 • -
Image description

ผศ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ประวัติโดยย่อ
 • thitiwut.boonya@cmu.ac.th
 • -
Image description

รศ. ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


ประวัติโดยย่อ
 • siripong.lad@cmu.ac.th
 • -