+66 0539 42960
+66 0539 42988

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

BACHELOR OF POLITICAL SCIENCE (INTERNATIONAL AFFAIRS)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และการบูรณาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในเชิงกว้าง และการฝึกฝนความสามารถในการเลือกสรรข้อมูลและวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมทั้งความสามารถทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม อันจะเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนั้น หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีคุณธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

รายละเอียดหลักสูตร
Image Description
Image Description
Image Description

Curriculum Sheets

  • โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  • ดาวน์โหลด "โบรชัวร์/โปสเตอร์" ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  • รายละเอียดหลักสูตรตลอดหลักสูตรการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ในด้านการระหว่างประเทศอย่างรอบด้านโดยสามารถพัฒนาความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติในด้านการระหว่างประเทศและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล
  • มีฐานความรู้ด้านการระหว่างประเทศที่เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระหว่างประเทศให้ลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป โดยในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียน การสอนวิชาสัมมนาและต้องจัดทำ “ภาคนิพนธ์” เพื่อประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรและพัฒนาความคิดต่อยอด ในการทำภาคนิพนธ์ ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้คำแนะนำในการจัดทำภาคนิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต
  • สำนักวิชาการระหว่างประเทศ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะเป็นผู้นำในอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ นักการฑูต เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ นักธุรกิจระหว่างประเทศนักวิชาการและนักวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ หากบัณฑิตมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การรับเข้าศึกษาของสาขาวิชาการระหว่างประเทศ

  • ระบบโควตา 50% รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
  • ระบบ Admission 30%
  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 20 % แบ่งเป็น: โครงการเรียนดี, โครงการเด็กดีมีที่เรียน, โครงการนักเรียนพิการ และ โครงการนักกีฬา