+66 0539 42960
+66 0539 42988

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ที่สอนด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารภาครัฐ และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารประเทศ ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารที่สำคัญของประเทศ ความครอบคลุมและเนื้อหาสาระวิชาจึงมีความหลากหลาย และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา เพื่อกำหนดอัตลักษณ์และผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้เป็นนักบริหาร นักปกครอง นักปฏิบัติการที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และมีหัวใจของการทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดจนมีความรู้คู่คุณธรรมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน อย่างมีสติ มีมโนธรรม จิตสำนึกต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 64
Image Description
Image Description

การรับเข้าศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • ระบบโควตา 50% รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
  • ระบบ Admission 30%
  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 20 % แบ่งเป็น: โครงการเรียนดี, โครงการเด็กดีมีที่เรียน, โครงการนักเรียนพิการ และ โครงการนักกีฬา