+66 0539 42960
+66 0539 42988

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตอิงหลักปรัชญา 3 ประการ คือ ปรัชญาปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical positivism) ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) และปรัชญาอัตภาวนิยม (Existentialism) กล่าวคือ ปรัชญาปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ การบริหารงานในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุว่าได้มีการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารงานอย่างมากมายจนเป็นเหตุให้งานบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ตลอดจนโครงสร้างขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่ต้องเรียนรู้เทคนิคการบริหารใหม่ๆ เพิ่มเติม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งของฝ่ายบริหารระดับกลางก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทำหน้าที่ทางด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้บริหารในปัจจุบันเพราะผู้บริหารในอนาคตจะไม่เพียงแต่มองงานในองค์กรเท่านั้น หากแต่จะต้องมองกว้างจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นนักบริหาร จึงต้องมีความรู้กว้างขวางทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ เพราะวิชาเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการบริหารมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักบริหารที่ดีจะต้องเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ความรู้ความสามารถของตนจะหมดความจำเป็นในอนาคต ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) และปรัชญาอัตภาวนิยม (Existentialism) อันนำไปสู่หลักสูตรของการเป็นนักบริหารหัวก้าวหน้า (Proactive administrator) ซึ่งประกอบด้วย การตอบสนองต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและความต้องการของประชาชน ความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะความรับผิดชอบทางการบริหาร และความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสาธารณชน และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งไม่เพียงแต่นักบริหารที่จะต้องมีการปรับตัว ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะสามารถดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร สามารถหาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กับจริยธรรมในการทำงาน


ผลสืบเนื่องจากปรัชญาของหลักสูตรข้างต้น นำไปสู่เอกลักษณ์ของหลักสูตรให้มีทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) ในแง่มุมของการแสวงหาความเป็นจริงที่ตระหนักถึงข้อจำกัดของการนำไปใช้รวมทั้งผลกระทบทางจริยธรรมของการปรับใช้ความรู้เชิงศาสตร์ และเป็นวิชาชีพ (Professional) หมายถึง การมีทักษะในการนำเอาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 64
Image Description
Image Description
Image Description

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

  • ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ
  • ความเป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สามารถใช้ระเบียบวิจัย ประกอบกับแนวคิดทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไข
  • สามารถมองปรากฏการณ์ภาพรวมและสามารถวิเคราะห์หรือจำแนกเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุผลเชิงศาสตร์
  • รับรู้และเอาใจใส่ต่อความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลและกลุ่มคน
  • สามารถกำหนดกุศโลบายและกลวิธีที่สร้างสรรค์ เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ

หลักสูตร รป.ม แบ่งออกเป็น

  • แผน ก แบบ ก 2 : นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และเรียนวันจันทร์-วันศุกร์
  • แผน ข : นักศึกษาทุกคนต้องทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ และจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์