กิจกรรมคณะ

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อ...

26 มีนาคม 2567
โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2
โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์และแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตให้กับนักศึกษา พัฒนากิจกร...

17 ธันวาคม 2566
ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบภาพวาดปกวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบภาพวาดปกวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นายปานกวิน นิกรพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี...

24 พฤศจิกายน 2566
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 "ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ"
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 "ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้ง...

17 พฤศจิกายน 2566
ต้อนรับสาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้อนรับสาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร และหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย...

7 พฤศจิกายน 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมา...

30 ตุลาคม 2566
ต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU - ITA)
ต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU - ITA)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...

17 ตุลาคม 2566
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ในการพัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมา...

10 ตุลาคม 2566
ต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ...

28 กันยายน 2566
เข้าพบและเยี่ยมคารวะ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
เข้าพบและเยี่ยมคารวะ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โดยได้หารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 8th Japanese Studies Association-ASEAN (J...

27 กันยายน 2566
ต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะรัฐศาสตร์ฯ
ต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะรัฐศาสตร์ฯ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสาธ...

27 กันยายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ"
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยา...

27 กันยายน 2566
ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ส่งเสริมการพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสองในลักษณะการดำเนินกิจกรรม และการจัดโครงการทางวิชาการ วิจัยและบร...

26 กันยายน 2566
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล CMU-ITA AWARD ประจำปี 2566
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล CMU-ITA AWARD ประจำปี 2566

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล CMU-ITA AWARD ประจำปี 2566 สำหรับส่ว...

8 กันยายน 2566