สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
malinee.k@cmu.ac.th

รศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pailin.phu@cmu.ac.th

ผศ.ราม โชติคุต

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
ram.joti@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
nattapon.t@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
chanintorn.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
panuwat.p@cmu.ac.th

อ.มานิตา หนูสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
manita.n@cmu.ac.th

ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ ปัญญา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
supitcha.pu@cmu.ac.th

อ.พินสุดา วงศ์อนันต์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pinsuda.w@cmu.ac.th

อ.ดร.วันพัฒน์ ยังมีวิทยา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
wanpat.young@cmu.ac.th

อ.ดร.พรชนก เรืองวีรยุทธ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pornchanok.rueng@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
nuttakorn.vit@cmu.ac.th

ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
tanet.ch@cmu.ac.th

อ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
chatthip.ch@cmu.ac.th

อ.ณิศนีญ์ ชัยประกอบวิริยะ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
nisanee.c@cmu.ac.th