หลักสูตรปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ที่สอนด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารภาครัฐ และความเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารประเทศ ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารที่สำคัญของประเทศ ความครอบคลุมและเนื้อหาสาระวิชาจึงมี ความหลากหลาย และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา เพื่อกำหนดอัตลักษณ์และผลิตบัณฑิต ที่มีทั้งความรู้ เป็นนักบริหาร นักปกครอง นักปฏิบัติการที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และมีหัวใจของการทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดจนมีความรู้ คู่คุณธรรมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน อย่างมีสติ มีมโนธรรม จิตสำนึกต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ +66 5394 1851 (งานบริการการศึกษา - ข้อมูลด้านปริญญาตรี)
Admission

การรับเข้าศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

50%
ระบบโควต้า

รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

30%
Admission

รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

20%
โครงการฯ

โครงการเรียนดี, โครงการเด็กดีมีที่เรียน, โครงการนักเรียนพิการ และโครงการนักกีฬา