งานบริหารทั่วไป

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิรินภัทร สมพงษ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ketsinee.s@cmu.ac.th
+66 5394 2960

รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารทั่วไป
ratchaneewan.p@cmu.ac.th
+66 5394 2963

ณภัคสุรางค์ ธนาณิศสุรางค์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริหารงานบุคคล
napaksurang.t@cmu.ac.th
+66 5394 2951

ลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ

นักการเงินและบัญชี
หน่วยคลังและพัสดุ
laddaporn.y@cmu.ac.th
+66 5394 2961

ณัฏฐพัชร ศรีรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยคลังและพัสดุ
wipawee.s@cmu.ac.th
+66 5394 1856

กนกวรรณ อุ่นนันกาศ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยคลังและพัสดุ
kanokwan.pribwai@cmu.ac.th
+66 5394 2956

ดวงพร ติ๊บใจ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยคลังและพัสดุ
duangporn.tipch@cmu.ac.th
+66 5394 2956

ฐิตารีย์ บูรณะธนะสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยคลังและพัสดุ
thitaree.b@cmu.ac.th
+66 5394 2962

ธีราภัณฑ์ ยะโสภา

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
thiraphan.y@cmu.ac.th
+66 5394 2965

ชนะชล ทรฤทธิ์

พนักงานบริการทั่วไป
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
chanachon.th@cmu.ac.th
+66 5394 2965

ธนภัทร ปัญญาวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
thanapat.p@cmu.ac.th
+66 5394 2959

ชัยตรี ศรีใจ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
chaitri.s@cmu.ac.th
+66 5394 2959