ผู้บริหาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
pailin.phu@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
alongkorn.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
chanintorn.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
narut.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ

หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
wannapa.l@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
malinee.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน

หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
raweewan.patsamarn@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์
nattapon.t@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

ผู้ช่วยคณบดี
sasipatch.c@cmu.ac.th

นางสาวปวีณา ธูปทอง

เลขานุการคณะฯ
paweena.t@cmu.ac.th