แผนพัฒนาคณะ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OUR FACULTY DEVELOPMENT PLANS

แผนพัฒนาคณะ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2564-2568 ระยะ 4 ปี
แผนพัฒนาคณะ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2564-2568 ฉบับทบทวน พ.ศ.2566
แผนพัฒนาคณะ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่