หลักสูตรปริญญาโท

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มีปรัชญาพื้นฐานในการให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มในสังคมในการส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัยใหม่ท่ามกลางสภาวะของ ปัญหาการเมืองและการปกครองไทยและนานาประเทศ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในเชิงสร้างสรรค์ โดยหลักสูตรต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิรูปและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และบูรณาการประสบการณ์ในการ ต่อยอดทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการวิพากษ์อย่างมีเหตุผลและผลิตข้อเสนอเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการสร้างแนวทาง การพัฒนาประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น หลักสูตรนี้จึงเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ความเป็นพลเมืองในสังคมแบบประชาธิปไตย ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เชื่อมโยงไปถึงการเมืองระดับชาติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับพื้นที่ชุมชน และระดับสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ +66 5394 2984 (งานบริการการศึกษา - ข้อมูลด้านปริญญาโท)

Discover more information

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ก แบบ ก2

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรทางนักวิชาการ ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองที่ลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าในระดับปริญญาตรี เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาทั้งหมด 9 วิชา รวมจำนวน 27 หน่วยกิต และการทำวิทยานิพนธ์ อีก 12 หน่วยกิต รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นนักวิชาการ, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย, นักวิจัย หรือ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร: ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ อันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรายปีไปค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา : 25,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ข

เรียนในเวลานอกราชการ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในทางการเมือง ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและความรู้ทางทฤษฎีรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หลักสูตรนี้จะเน้นหนักด้านการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานหรือต้นสังกัด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ และนำไปพัฒนาหน่วยงานของตน หลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชา 12 วิชา คิดเป็น จำนวน 33 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าแบบอิสระอีก 6 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต