งานยุทธศาสตร์และแผน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไกรพล ปัญญาสุ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน
kraipol.p@cmu.ac.th
+66 5394 2957

วีรภัทร์ หาญสุข

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
veeraphat.han@cmu.ac.th
+66 5394 1857

โศศิษฐา ศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
sosittha.s@cmu.ac.th
+66 5394 1855

สารัตถ์ ขัตติยะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
sarat.khattiya@cmu.ac.th
+66 5394 2959

สกาวกวิน กาญจนเสมา

นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์
sakawkawin.kan@cmu.ac.th
-

กัณญชิตา วางโต

นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์
kanyachita.w@cmu.ac.th
-

พิชชารีย์ ลิ่วเกียรติ

นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์
pitcharee.l@cmu.ac.th
-