สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ

หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
wannapa.l@cmu.ac.th

ผศ.ดร.นรุตม์ เจริญศรี

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
narut.c@cmu.ac.th

ผศ.ดร.อัจฉรา บรรจงประเสริฐ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
achara.b@cmu.ac.th

ASST.PROF.DR.LEE KIAN CHENG

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
kiancheng.lee@cmu.ac.th

ผศ.ดร.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pichaarpa.p@cmu.ac.th

รศ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
paruedee.ngui@cmu.ac.th

ผศ.ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
kanyanattha.i@cmu.ac.th

ผศ.ดร.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
benjamas.n@cmu.ac.th

อ.ดร.ปราน จินตะเวช

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pran.jin@cmu.ac.th

อ.ดร.กมลพร กัญชนะ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
kamonphorn.k@cmu.ac.th

อ.อัจฉรียา สายศิลป์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
atchareeya.s@cmu.ac.th

อ.ดร.ศิรดา เขมานิฏฐาไท

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
sirada.khe@cmu.ac.th

DR.MATTHEW ROBSON

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
matthew.r@cmu.ac.th