หลักสูตรปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรัชญาหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลต่อการปรับตัวต่อองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาของรัฐศาสตร์ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว โดยหลักสูตรมุ่งให้นักศึกษา มีความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านความคิด การวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ พร้อมทั้งการพัฒนา บทบาทความเป็นผู้นำทางสังคมที่มีความรอบรู้ ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรม รวมทั้งให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีจิตสาธารณะพร้อมไปกับการเข้าใจบริบทการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ +66 5394 1851 (งานบริการการศึกษา - ข้อมูลด้านปริญญาตรี)

Discover more information

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นหลักสูตรการเรียนระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา เรียนในเวลาราชการเต็มเวลา ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก็คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ในทางการเมืองและสังคมได้

สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนอกจากนี้ยังสามารถสอบเข้าไปทำงานในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัวออกไปมากในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร:
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนนี้ สามารถเข้าเรียนผ่านการแอดมิชชั่นหรือระบบโควตาอื่นๆอันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรายปีไป ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา : 15,000 บาท (เหมาจ่าย)