งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รภัทรา หิรัญรังสิต

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
rapattra.h@cmu.ac.th
+66 5394 2985

กชกานต์ ทองรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการ
kotchakarn.th@cmu.ac.th
+66 5394 2985

สิริมา ชินสมุทร

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยวิจัย
sirima.ch@cmu.ac.th
+66 5394 2995

สุภีฤทัย บัวแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
supheerutai.b@cmu.ac.th
+66 5394 2958