ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

9 พ.ย.

2565
9 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร “Journal of Roi Kaensarn Academi”

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ เปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร...

By Administrator Viewed: 182

9 พ.ย.

2565
9 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญคณาจารย์นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิท...

By Administrator Viewed: 136

8 พ.ย.

2565
8 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสั...

By Administrator Viewed: 79

8 พ.ย.

2565
8 พฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประ...

By Administrator Viewed: 90

8 พ.ย.

2565
8 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หัวข้อ: "Actions toward t...

By Administrator Viewed: 106

7 พ.ย.

2565
7 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

By Administrator Viewed: 110

7 พ.ย.

2565
7 พฤศจิกายน 2565

หนังสือ Diplomatic Blue Book 2022

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบหนังสือ Diplomatic Blue Book 2022 ให้กับคณะรัฐศาสตร์ฯ จำนวน 1...

By Administrator Viewed: 128

4 พ.ย.

2565
4 พฤศจิกายน 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2: "การบูรณาการศาสตร์ทางนิติ ภายใต้ความท้าทายทางสังคม"

ประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2: "การบูรณาการศาสตร์ทางนิติ ภายใต้ความท้าทายทางสังคม"

By Administrator Viewed: 70

4 พ.ย.

2565
4 พฤศจิกายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท...

By Administrator Viewed: 0

21 ต.ค.

2565
21 ตุลาคม 2565

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดรับข้อเส...

By Administrator Viewed: 133

21 ต.ค.

2565
21 ตุลาคม 2565

สัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อนำเสนอผลการศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ววน.

สัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อนำเสนอผลการศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ววน.

By Administrator Viewed: 104

21 ต.ค.

2565
21 ตุลาคม 2565

สมาคมส่งเสริมการวิจัย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2565

สมาคมส่งเสริมการวิจัย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร

By Administrator Viewed: 133

21 ต.ค.

2565