สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน

หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
raweewan.patsamarn@cmu.ac.th

รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
thanyawat.r@cmu.ac.th

รศ.ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
siripong.lad@cmu.ac.th

รศ.ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
thitiwut.boonya@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
patamawadee.j@cmu.ac.th

ผศ.ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
udomchoke.a@cmu.ac.th

ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pojjana.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
alongkorn.k@cmu.ac.th

ผศ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
worrapong.t@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
kraiwuth.j@cmu.ac.th

รศ.ดร.พนม กุณาวงค์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
panom.gunawong@cmu.ac.th

อ.ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
sasipatch.c@cmu.ac.th

อ.ดร.อรชร แซ่จาง

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
orachorn.s@cmu.ac.th

อ.นัทธพงศ์ ปกีรณัม

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
natthapong.pak@cmu.ac.th

อ.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
pikul.i@cmu.ac.th