ประกาศสำหรับนักศึกษา

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

9 พ.ค.

2567

3 พ.ค.

2567

2 พ.ค.

2567

30 เม.ย

2567
30 เมษายน 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรั...

By Administrator Viewed: 25

30 เม.ย

2567

29 เม.ย

2567

24 เม.ย

2567

5 เม.ย

2567

1 เม.ย

2567
1 เมษายน 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2566 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิ...

By Administrator Viewed: 73

23 ก.พ.

2567
23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือก ในการประกวดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (SOS : Sustainable Opportunities for Students)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือก ในการประกวดโครงการเ...

By Administrator Viewed: 106

23 ก.พ.

2567
23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2566 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิ...

By Administrator Viewed: 100

20 ก.พ.

2567
20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำสาข...

By Administrator Viewed: 100

31 ม.ค.

2567
31 มกราคม 2567

การย้ายสาขาวิชา/คณะ เข้าศึกษาในสาขาวิชาการเมืองและการปกครองและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การย้ายสาขาวิชา/คณะ เข้าศึกษาในสาขาวิชาการเมืองและการปกครองและ...

By Administrator Viewed: 191

25 ม.ค.

2567
25 มกราคม 2567

ผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศ...

By Administrator Viewed: 262

23 ม.ค.

2567
23 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการเมืองและก...

By Administrator Viewed: 158

22 ม.ค.

2567
22 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 ภาคพเิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

By Administrator Viewed: 166

16 ม.ค.

2567
16 มกราคม 2567

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการการเมืองและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการการเมืองแ...

By Administrator Viewed: 186

11 ม.ค.

2567
11 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขีย...

By Administrator Viewed: 143

4 ม.ค.

2567
4 มกราคม 2567

กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 3 (แผน ข) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

By Administrator Viewed: 159

20 ธ.ค.

2566
20 ธันวาคม 2566

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้...

By Administrator Viewed: 328