ประวัติความเป็นมา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการเรียนรู้

สู่การเป็นพลเมืองโลก

Where We Create Global Citizen.

คณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548

เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและระดับโลก ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นธรรม

เป็นสถาบันที่สร้างงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูงเพื่อมุ่งเป้าในการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นพลเมืองโลก

เป็นสถาบันที่สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม และพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนทุกคน

เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการบริหารงานระดับสากล (EdPEx)

เป้าหมาย

Our Goals

จัดการศึกษาทุกระดับโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและสากล

ดำเนินการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

จัดบริการทางวิชาการแก่องค์กรและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ - ค่านิยม

PROFESSIONALISM

ความเป็นมืออาชีพ

OPPORTUNITY

โอกาสสำหรับทุกคน

LEADERSHIP

ความเป็นผู้นำ

COMMUNITY ENGAGEMENT

การเชิดชูรับใช้สังคม

MORALITY

การยึดมั่นในคุณธรรม

UNITY

รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว