งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์

หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
napaporn.ph@cmu.ac.th
+66 5394 2981

เกตุดาว หลงลืม

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ketdao.l@cmu.ac.th
+66 5394 2964

รุ่งทิวา ปาลี

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
rungtiwa.p@cmu.ac.th
+66 5394 1851

พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
pornchanok.s@cmu.ac.th
+66 5394 2987

วริชา สร้อยสวิง

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
waricha.s@cmu.ac.th
+66 5394 2964

ภูษณิศา สายคำ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
phusanisa.sai@cmu.ac.th
+66 5394 2984

สุนทรี โตวัฒน์นิมิต

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
sunthari.t@cmu.ac.th
+66 5394 2982

อารยา ส่งศรีเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
araya.songsrikate@cmu.ac.th
+66 5394 1853

สัพพัญญู วงศ์ชัย

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
หน่วยบริการการศึกษา
sapanyu.wong@cmu.ac.th
+66 5394 1854

อารยา ฟ้ารุ่งสาง

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
หน่วยบริการการศึกษา
araya.fa@cmu.ac.th
+66 5394 1854

บุญญาณี สีชมพู

นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยบริการการศึกษา
boonyane.s@cmu.ac.th
+66 5394 1854