กรรมการอำนวยการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิติพงษ์ ยอดมงคล

ประธานกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.
ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.
ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อลงกรณ์ คูตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ