ติดต่อคณะฯ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Our Location
Address

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Location
Email

polsci@cmu.ac.th

Mail to us
Call us

งานธุรการ +66 5394 2963, +66 5394 2988
งานบริการการศึกษา - ปริญญาตรี +66 5394 1851
งานบริการการศึกษา - ปริญญาโท +66 5394 2984

Office hours

Monday - Friday 8:30 AM to 4:30 PM