กิจกรรมคณะ 29 พฤศจิกายน 2566

เสนอผลงานในประเด็นเรื่อง Bridging the Gap: Thailand’s Path to Inclusive Prosperity

นางสาวกชกร เจื้อยแจ้ว นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการประชุม

นางสาวกชกร เจื้อยแจ้ว นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานในประเด็นเรื่อง Bridging the Gap: Thailand’s Path to Inclusive Prosperity เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ