กิจกรรมคณะ 26 มีนาคม 2567

โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนําหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่