กิจกรรมคณะ 24 มีนาคม 2567

โครงการทบทวนคุณค่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในห้วง 30 ปี และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต