กิจกรรมคณะ 19 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการ อย่างยั่งยืน (ESG) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์