กิจกรรมคณะ 17 ธันวาคม 2566

โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์และแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตให้กับนักศึกษา พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการต้านทุจริตศึกษา และปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์และแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตให้กับนักศึกษา พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการต้านทุจริตศึกษา และปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณทนุ ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ภาค 5 และคุณจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคุณนฤดี ยอดกมล และคุณปริชดา เอื้อเกษมสิน นักจิตวิทยา การปรึกษา อาสาสมัครประจำโครงการบ้านหลังที่ 2 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว โดยมี อ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ