ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Beijing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี) ได้แก่ Master of Business Administration (MBA) และ Master of Public Administration (MPA) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตามเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้ BNU จะให้ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน สำหรับนศ. ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และผ่านการคัดเลือก 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร Nomination Form