ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65,66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2567 โดยโครงการทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ IATSS Forum กำหนดรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากความหลากหลาย และสามารถเพิ่มศักยภาพโดยใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”   

 

   ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.deqp.go.th, www.iatssforum.jp/en/ หรือติดต่อกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2278 8400 ต่อ 1821 สายตรงหมายเลข 0 2298 5646 E-mail: deqpinter1978@gmail.com   ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร
  2. มีอายุไม่เกิน 38 ปี (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาวิชาชีพ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ)
  4. มีประสบการณ์การทำงานประจำ อย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) และมีความชำนาญงาน
  5. มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
  6. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)

โดยโปรดจัดทำเอกสารใบสมัคร ส่งไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

21 Aug IATSS หนังสือปชส.pdf