ด้วย สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตร MA Programme in Political Economy of ASEAN-Russia Strategic Partnership ณ มหาวิทยาลัย Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปี) และค่าเดินทาง
ไป-กลับระหว่างประเทศ แต่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร แผนการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ ได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://study-asean.mgimo.ru/ และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย MGIMO จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาดังกล่าวแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นกรณีพิเศษ หากคณะใดประสงค์เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนผ่านมหาวิทยาลัยไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดแจ้งรายชื่อ (หากประสงค์เสนอชื่อมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดลำดับมาด้วย) พร้อมส่งสำเนาเอกสารการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

22 June 2023 Moscow state 2.pdf
22 June 2023 Moscow State 1.pdf