ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 3 ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จำนวน 6 โครงการ ดังต่อไปนี้

  1. SPACE-E ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. SPACE-ECON (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
  3. SPACE-ARITA (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
  4. SPACE-SE (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์)
  5. General Exchange Student (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น) และ
  6. Special Research Student (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่งานวิจัยผ่านการหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Saga University)


โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้  ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ ได้ที่ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ก่อนเวลา 12.00 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

26 Oct 2023 Saga 2024 application.pdf