ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ  1 เทอม - 1 ปี ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 66 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/Jd1KF และส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่